Izvēlēties valodu: LV RU EN
LIETOŠANAS NOTEIKUMIŠie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) ir distances līgums (turpmāk tekstā - Līgums) starp SIA „BILET.LV” un un personu (turpmāk tekstā - Klients), kura izdara biļešu pirkumu(s) interneta veikalā www.bilet.lv. SIA „BILET.LV”, reģistrācijas Nr. 50103542901, Tērbatas iela 73, Rīga, LV-1001, pārdod pasākumu biļetes pēc pasākumu organizatoru pieprasījuma un pasākumu organizatoru interesēs, un nav tiesīga noteikt vai mainīt biļešu cenas vai to realizācijas noteikumus, ieskaitot sēdvietu izvietojumu, zāles ietilpību un citus parametrus, izsniegt vai atlīdzināt nozaudētās, iznīcinātās vai bojātās biļetes. SIA „BILET.LV” nav atbildīga par pasākumu saturu un/vai kvalitāti. Par pasākuma saturu un/vai kvalitāti atbildīgs ir pasākumu organizators. Pasākuma organizatora nosaukums un reģistrācijas numurs ir norādīts uz biļetes. SIA „BILET.LV” nav pasākuma organizatora vai jebkuras citas personas, kas atbildīga par pasākuma saturu, kvalitāti, informācijas vai reklāmas, pārstāvis. SIA „BILET.LV” ir atbildīga tikai par pasākumu ieejas biļešu tirdzniecību

Pirkuma kārtība

Klients, izmantojot tīmekli, apmeklē vietni www.bilet.lv, izvēlas pasākumu un nospiež pogu "vairāk". Kad Klientam tiks atvērts pasākuma apraksts, Klientam ir iespēja izvēlēties biļetes nospiežot pogu ‘’Pirkt biļeti’’. Klients vienā pirkuma reizē var iegādāties ne vairāk kā 10 biļetes uz vienu pasākumu. Ja biļetes saskaņā ar Klienta pieprasījumu ir pieejamas, Klientam tiek piedāvāts ievadīt savus kontaktdatus (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese). Pēc kontaktdatu ievadīšanas un nospiežot pogu „Nopirkt”, Klientam tiek piedāvāts ievadīt kodu , kas ir redzāms attēlā, kā arī veikt apstiprinājumu tam, ka Klients ir iepazīstināts ar Noteikumiem un tiem piekrīt (atzīmējot attiecīgo aili). Izpildot augstākminētās darbības, Klientam tiek piedāvāts apmaksāt biļetes, nospiežot pogu „Nopirkt”. Pēc pogas „Nopirkt” nospiešanas, Klients veic biļešu apmaksu tiešsaistes režīmā ar Swedbank elektroniskās norēķinu sistēmas palīdzību, ko uztur AS „Swedbank” (reģ. Nr. 40003074764, adrese - Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, Latvija). Klienta izvēlēto biļešu apmaksu ir jāveic 15 minūšu laikā, pēc minēta termiņā Klienta izvēlētas un neapmaksātas biļetes ir pieejami brīvai tirdzniecībai, kas nozīme ka darījums nav noticis un Klientam biļešu pirkšanas process ir jāveic no jauna. Izdarot samaksu Klients apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.
Klientam ir iespēja apmaksāt biļetes ar kredītkarti un debetkarti (Visa, Visa electron, Mastercard vai Maestro), vai ar banklink palīdzību (Swedbank). Lai veiktu maksājumu ar kredītkarti vai debetkarti, Klienta kartei jābūt aktivizētai 3D secure aizsardzības sistēmai pirkumiem internetā. Plašāku informāciju par 3D Secure sistēmu un tās darbības principiem Klients var uzzināt savā bankā. Lai veiktu maksājumu ar banklink palīdzību, Klientam ir jāizvēlas attiecīgā Internet banka.
Pēc veiksmīgas apmaksas veikšanas Klientam tiek nosūtīts darījuma apstiprinājums un biļete(-s) uz to e-pasta adresi, kuru Klients noradījis, ievadot savus kontaktdatus. Izdrukājot biļeti, tekstam un svītru kodam ir jābūt skaidri redzamiem. Lūdzam izvairīties no biļešu kopēšanas, jo tikai pirmais pasākuma apmeklētājs ar oriģinālo svītru kodu uz biļetes tiks ielaists pasākumā. Pārējie apmeklētāji, kuri uzrādīs biļetes ar to pašu svītru kodu, pasākumā ielaisti netiks.


Biļešu tirdzniecība tiek pārtraukta 1 stunda pirms pasākuma sākuma laika, ja pasākuma organizators nav noteicis citādāk.
Interneta veikalā www.bilet.lv nav iespējama biļešu rezervācija, apmaksa par izvēlētajām biļetēm ir jāveic uzreiz.

Pirkuma anulēšana


SIA „BILET.LV” patur tiesības anulēt jebkuru biļešu pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu. Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana ir pretlikumīga. Šādā noziedzīgā nodarījumā vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

Citi noteikumi

Klients apņemas netraucēt vietnes www.bilet.lv darbību. Ir aizliegta jebkāda informācijas kopēšana, pielāgošana un datu publicēšana.
Klientam nav tiesību nodot biļetes citai personai.
Klients ir atbildīgs par norādīto e-pasta adreses pareizību un sava e-pasta pieejamību un drošību. SIA „BILET.LV” nav atbildīga, ja Klients nesaņem SIA „BILET.LV” nosūtīto informāciju uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Informācija tiek uzskatīta par nosūtītu Klientam ar tā nosūtīšanas brīdi.
SIA „BILET.LV” neuzņemas atbildību par AS „Swedbank” (reģ. Nr. 40003074764, adrese - Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, Latvija) sniegtiem pakalpojumiem - maksājumu nodrošināšana tiešsaistes režīmā ar Swedbank elektroniskās norēķinu sistēmas palīdzību.

Klients apstiprina ka:

- Klients ir vismaz 18 gadu veca rīcībspējīga persona;
- Klients apņemas neizmantot trešās personas maksājumu karti un internetbankas pakalpojumus, lai samaksātu par biļetem;
- piekrīt tam, ka biļetes būs sagatavoti elektroniski un derīgi bez paraksta;
- noslēdzot Līgumu, Klients apliecina, ka Klients ir rīcībspējīgs, kā arī neatrodas alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropo vielu ietekmē;
- piekrīt tam, ka biļetes cenu nav iespējams atcelt vai mainīt.

Klients apliecina, ka Līguma darbības laikā viņa sniegtās ziņas ir patiesas. SIA „BILET.LV” ir tiesības zvanīt uz Klienta reģistrācijas laikā norādīto tālruņa numuru.

Klients apliecina, ka tam ir zināms, ka saskaņā ar 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punktu patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līgums noslēgts par izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā.


Ja pasākums ir atcelts, pārcelts vai tā norises vieta ir mainīta, SIA „BILET.LV” nav atbildīga par biļešu apmaiņu vai atlīdzinājumu. Pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā Klientam tiek atmaksāta tikai biļetes nominālā vērtība. Biļešu apmaiņu vai atlīdzināšanu organizē pasākuma organizators.
SIA „BILET.LV” neuzņemas atbildību par atceltajiem pasākumiem, to rīkošanu un reklāmu vai informāciju, kas saistīta ar pasākumu, tāpat kā par iespējamiem zaudējumiem vai kompensāciju izmaksu, kas varētu rasties pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā.


Visas sūdzības par pasākuma saturu, kvalitāti un reklāmu iesniedzamas pasākuma organizatoram. SIA „BILET.LV” ir tiesības jebkurā laikā, iepriekš par to nebrīdinot Klientu, kā arī grozīt šos Noteikumus, attiecīgās izmaiņas publicējot tīmekļa vietnē www.bilet.lv.
Klients labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas biļešu iegādei SIA „BILET.LV” interneta veikalā. Klients pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Piekrītot šiem Noteikumiem, Klients apliecina, ka tas piekrīt tā sniegto personas datu apstrādei Pakalpojumu sniegšanas nolūkā. SIA „BILET.LV” neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Klientam, gadījumā, kad jebkura cita trešā persona pretlikumīgi pieslēdzas un/ vai lieto tīmekļa vietni www.bilet.lv.
Jebkuras nesaskaņas, kas var rasties starp Klientu un SIA „BILET.LV”, tiek risinātas saskaņā ar šiem Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem .
Elektroniski sagatavotajiem dokumentiem ir tāds pats spēks kā rakstveidā noformētiem.
Klienta elektroniskā piekrišana šiem Noteikumiem ir apstiprinājums tam, ka Klients ir pilnīgi iepazinies ar Noteikumiem, saprot tos un tiem piekrīt. Klients piekrīt, ka Noteikumi tiek apstiprināti elektroniski.

Sīkdatnes
SIA „BILET.LV” sava vietnē izmanto sīkdatnes (angļu valodā “cookies“).

Kas ir sīkdatne?
Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org . >Kā mēs sīkdatnes izmantojam?
SIA „BILET.LV” tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos:
1) vai esat jau piekritis tam, ka mēs šajā vietnē izmantojam sīkdatnes;
2) Google karšu sīkdatne, kas fiksē kartes izmantošanu.
3) Google Analytics
4) Yandex Metrika

Kā izslēgt sīkdatnes?
Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.
Tagad nopirkt biļeti vienkāršāk:
1Izvēlies pasākumu
2Apmaksā Internetā
3Izdrukā biļeti